Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Ossza meg ismerőseivel!

TÁMOP-3.1.4.C-14

 

Pályázat célja:

A magyar köznevelési rendszer megújítása, kiemelt célja:

 • a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint
 • a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez.

Ide kattintva letöltheti a pályázati összefoglalónkat!

Ki pályázhat?

 • A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot.
  • Jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget.
 • Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.
évfolyam mérési terület országos átlag Pályázatkor figyelembe vett felső ponthatár
6. matematika 1489 1363
szövegértés 1497 1371
8. matematika 1620 1483
szövegértés 1555 1424
10. matematika 1640 1502
szövegértés 1620 1483

 

Jogi forma:

 • Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:
  • általános iskola
  • szakiskola
  • gimnázium, szakközépiskola
  • alapfokú művészeti iskola
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
  • kollégium

Nem nyújthat be pályázatot:

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek

 • a TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,
 • a TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint
 • a TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. (A projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.)

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Pályázható tevékenységek:

Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

 • Környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
 • ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskolák , tangazdaságok
 • alkalomszerű mozgásos tevékenységek
 • természet közeli sporttáborok
 • nyelvi táborok
 • nyelvi vetélkedők
 • nyelvi témahetek
 • informatikai szakkör
 • digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata
 • nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése
 • Idegen nyelvek tanításának fejlesztése
 • Informatikai tantárgy tanításának fejlesztése:
 • komplex közlekedési ismeretek oktatása

Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában:

 • Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.
 • Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra.
 • A tanulmányi eredmény javítása a tanulók mentorálása révén.
 • A továbbtanulást támogató tevékenységek.
 • A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése
 • Közösségi rendezvények szervezése
 • Az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató, szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása, a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

 • Nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő oktatásszervezési formák.
 • Legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben
 • Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program.
 • Családi életre nevelést támogató programok megvalósítása
 • A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást segítő, alkohol- és kábítószer fogyasztás megelőzését célzó programok megvalósítása.
 • Elsősegély-nyújtási tanfolyam

A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása.

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása:

 • Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés
 • Egészséges életmódra nevelés tárgyú továbbképzés
 • Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó továbbképzések
 • Egészségtan és életviteli témájú továbbképzések

Elszámolható költségek:

Projektmenedzsment költségei:

 • 1 fő projektmenedzser
 • 1 fő pénzügyi vezető
 • Alkalmazható(ak) projektasszisztens(ek) is – indokolt esetben

A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

 • A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében, illetve a projekt nyomon követésében közvetlenül közreműködő munkatársak bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások költségei.

Célcsoport számára biztosított támogatások:

 • Kis értékű gépek, berendezések, felszerelések
 • Szállításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Oktatás és továbbképzés költségei
 • Utazási költség
 • Étkezés/ellátás/szállás költsége
 • Bérköltség
 • Bérjárulék
 • Személyi jellegű kifizetések

Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások

 • Vásárolt anyagok költségei
 • Eszközbérlés
 • Kommunikációs tevékenység költségei
 • Oktatás ás továbbképzés költségei
 • Szakértői díjak
 • Rendezvényszervezés költségei

Egyéb szolgáltatások

 • Nyilvánosság biztosításának költségei
 • Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek
 • Könyvvizsgálói díjak
 • Általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele
 • Bérköltség
 • Bérjárulék
 • Személyi jellegű kifizetések

Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek:

 • Egyéb anyagköltség
 • Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költség
 • Pénzügyi, befektetési és szolgáltatási díjak
 • Biztosítási díj

Tartalékképzés

A tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1%-át.

Elszámolhatóság további feltételei:

A költségtípusok aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének a táblázatban jelzett %-át.

Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát
Projektmenedzsment max. 12%
Kisértékű eszközbeszerzés (ESZA terhére) max. 15 %
Egyéb a projekt végrehajtásával kapcsolatos (általános) költség max.10%
Tartalék max. 1%

Területi korlátozások:

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A pályázat megvalósulásának helye csak a konvergencia régiókban lehet.

Kötelező vállalások:

A pályázónak vállalnia kell, hogy:

 • támogatott projekt keretében a köznevelési intézmények nevelési-oktatási munkáját kiegészítő és támogató egészségügyi, szociális, sport, kulturális és civil szervezetekkel való együttműködését és annak gyakorlati megvalósulását támogató hálózatot a fenntartási időszak végéig működteti
 • jelen pályázat keretében megvalósult nevelési-oktatási tevékenységeket a fenntartási időszak végéig szerepelteti a nevelési programjában és megvalósításukról gondoskodik.
 • Támogatás visszafizetésének biztosítékai:
 • Bankgarancia
 • Ingatlan jelzálogjog
 • A támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult tulajdonosainak kezességvállalása
 • Garanciaszervezet által vállalt kezesség
 • Biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény
 • Állami kezesség.

Beadási határidő:

A pályázat hamarosan kiírásra kerül.