Változtak az étkezési mák termesztésének szabályai

Ossza meg ismerőseivel!

 

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 2015. március 1-jétől hatályba lépő rendelkezései értelmében a termesztő az étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése, valamint területnagyságtól függetlenül az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén köteles a termőterület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága részére a termesztés megkezdése előtt, de legkésőbb tavaszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben november 30-ig bejelentést tenni.

 

A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 2015. március 1-jétől hatályba lépő rendelkezései értelmében a termesztő az étkezési mák 500 m2-t meghaladó termőterületen történő termesztése, valamint területnagyságtól függetlenül az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén köteles a termőterület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága részére a termesztés megkezdése előtt, de legkésőbb tavaszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben április 30-ig, őszi vetésű étkezési mák esetén a vetési évben november 30-ig bejelentést tenni.

 

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a termesztő, természetes személy személyazonosító adatait és lakcímét,
  • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, képviselet jogcíme,
  • a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma,
  • a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,
  • virágkötészeti célból termesztett mák esetén az exportáló, illetve a belföldi forgalmazó nevét és címét,
  • az előző évi betakarított terület nagyságát.

 

A bejelentéshez a NÉBIH által rendszeresített, a www.nebih.gov.hu honlapon közétett formanyomtatványt kell használni.

 

Továbbá a termesztő köteles az őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a termőföld fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága részére bejelenteni a vetést követő év április 30. napjáig a kipusztulással érintett terület azonosító adatait:

  • település neve,
  • földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító,
  • a kipusztult terület nagyságát,
  • a kipusztult állomány fajtáját.

 

Az étkezési mák termesztőjének a betakarítást követően tárgyév szeptember 30-ig a földművelésügyi igazgatóság részére be kell jelenteni a mákszalma és a betakarított mákmag mennyiségét (megjelölve, hogy tisztított, vagy tisztítatlan állapotú mákmag mennyiségét adta-e meg), valamint a mákszalma megsemmisítésének tervezett módját. A bejelentés és a mákszalma megsemmisítésének tervezett időpontja között legalább hét napnak kell eltelnie.

 

A földművelésügyi igazgatóság a bejelentést követő hét napon belül igazolást állít ki a bejelentett mákmag mennyiségéről a termesztő részére.

 

A termesztő az étkezési mákot csak ezen igazolás birtokában hozhatja kereskedelmi forgalomba, valamint továbbforgalmazás esetén köteles bemutatni az igazolást a továbbforgalmazó személynek. Az étkezési mák forgalomba hozatala során az igazolás számát a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell.

 

A területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a termesztő költségére elrendelheti az étkezési mák talajba forgatással történő megsemmisítését, ha az étkezési mák termesztése bejelentési kötelezettség alá tartozik és a termesztő a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, illetve azt legkésőbb a mák virágzásának befejezését megelőző tizenöt napig nem pótolta, vagy valótlan adatokat jelentett be.

 

A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ellenőrzi a forgalomba hozott étkezési mák igazolásának meglétét. Ha a termesztő igazolás nélkül hozza forgalomba az étkezési mákot, akkor a földművelésügyi igazgatóság vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság az étkezési mákot lefoglalja, majd elrendeli a termesztő költségén történő megsemmisítését.

 

További információért forduljon bizalommal az illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához.

 

Forrás: www.kormanyhivatal.hu