Járási hivatalok

Ossza meg ismerőseivel!

 

A járások és járási hivatalok  a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek felállításra 2013. január 1-jével.

 

Járási hivatalok elérhetősége

Minden egyes járásban – kormányrendeletben kijelölt – járásszékhelyen van járási hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működik. Budapesten nem járási, hanem kerületi hivatalok alakultak minden kerületben, a fővárosi kormányhivatal részeként.

A járási hivatal kétféleképpen biztosítja az állampolgároknak az ügyfélszolgálatot. Azon városokban, ahol a lakosok és az elintézendő ügyek száma indokolja, ott minden munkanapon állandó ügyintézést biztosító kirendeltséget működtet. A kisebb településeken heti 1-2 alkalommal tart ügyfélfogadást a települési ügysegéd a települési önkormányzat által biztosított helyiségben.

2014-ben az ügyintézésre a járási hivatalok részeként működő, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 óráig nyitva tartó kormányablakokban vagy a településre kirendelt ügysegéd által lesz lehetőség.

 

Járási hivatalok illetékességi területe

A járási hivatalok székhelyeit, illetve a járási hivatalok illetékességi területét Kormányrendelet határozza meg. A járások kialakításának alapelve, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést. A megyei járási térképeket, a járási hivatalok székhelyeit és illetékességi területeit, a járási hivatalvezetőket itt mutatjuk be.

 

Járási hivatalok feladatai

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára.

A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek.

 

Járási hivatalvezetők

A járási hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter 2012. december 17-én hétfőn ünnepélyes keretek között kinevezte a járási hivatalok vezetőit.

 

Járási hivatalok szervezeti felépítése

A járási hivatal felépítése a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz hasonló, a járási hivatalban törzshivatal és szakigazgatási szervek működnek.

2013-tól a járási hivatalokhoz kerültek az okmányirodák. Az okmányirodák mellett a járási hivatalokhoz kerültek a fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek helyi szervei is. 2013-tól a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként működik a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség, a járási népegészségügyi intézet, a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal.

 

Járási ügyintézés

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal,  kommunális igazgatással összefüggő feladatok, a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek.  Szabálysértési hatáskörben 2013. január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztálya jár el.

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerültek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat- és hatáskörök. A munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik a feladataikat

2014-ben az okmányirodák bázisán alakítják ki a kormányablak-rendszert. A területi közigazgatási reform távlati célja az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni. A kormányablakok biztosítják, hogy az állampolgárok az államigazgatási ügyeiket a kormányablakok székhelyein elindíthassák vagy elintézhessék. Azokon a településeken, ahol jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban nem lett járási székhely és nem lesz kormányablak sem, ott is megmarad az ügyintézési helyszín.

 

Járási hivatalok kialakítása

Az államigazgatási feladatok ellátásával összefüggő vagyon átvétele

Az eredetileg benyújtott törvényjavaslathoz képest az államigazgatási feladatok átvételével az azok ellátásához szükséges ingó- és ingatlanvagyonra az állam nem tulajdonjogot, hanem ingyenes használati jogot kapott. A vagyonkezelő a kormányhivatal. A kormányhivatalok vezetői 2012. október 31-ig az önkormányzatokkal megállapodást kötöttek a járási hivatalhoz kerülő köztisztviselőkről, az ingyenes használatba vett ingatlan és ingó eszközökről. A kormánymegbízott az átadás-átvétel előkészítésére és lebonyolítására járási biztost nevezett ki. Az önkormányzattól átvett és kizárólagosan általa használt ingatlanok fenntartásával kapcsolatos költségeket a járási hivatal viselte, a helyi önkormányzattal közösen használt ingatlanok fenntartásának költségeit pedig megosztották. 2012. év végéig a polgármesteri hivataloknak, jegyzőknek minden, a feladatátvétellel kapcsolatos ügyiratot is át kellett adniuk. A Magyar Közlönyben megjelenő kormányrendelet az önkormányzatokkal megkötendő megállapodás mintáját is tartalmazta.

Járási biztos: A törvény szerint a kormánymegbízott a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi körzeti) hivatalainak felállítása előkészítésére, valamint az átadás-átvételi megállapodás előkészítésére járási biztos nevezhetett ki. A járási biztos megbízatása határozott időre, de legkésőbb 2012. december 31-ig szólt. A járási biztos fővárosi és megyei kormányhivatal főosztályvezető besorolású kormánytisztviselője.

 

Forrás:

kormany.hu: 175 vidéki járási hivatal és 23 fővárosi kerületi hivatal alakul jövőre. 2012. július 26. http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/teruleti-kozigazgatasert-es-valasztasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/175-videki-jarasi-hivatal-es-23-fovarosi-keruleti-hivatal-alakul-jovore

kormany.hu: Kialakultak a járási hivatalok feladatkörei. 2012. július 12. http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/teruleti-kozigazgatasert-es-valasztasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kialakultak-a-jarasi-hivatalok-feladatkorei

 kormany.hu: Jövőre már a járásokban és egyablakos ügyintézéssel várják az ügyfeleket. http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/teruleti-kozigazgatasert-es-valasztasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jovore-mar-a-jarasokban-es-egyablakos-ugyintezessel-varjak-az-ugyfeleket