Kormányrendelet a járási hivatalokról

Ossza meg ismerőseivel!

A Kormány 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

A Kormány az 1–9. és 13–14. §-ok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 10–12. §-ok tekintetében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 87. § a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 

1. Illetékességi szabályok

1. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatal) székhelyeit – a fővárosi kerületek kivételével – az 1. melléklet tartalmazza. A járási hivatalok illetékessége az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

(2) Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében az 1. mellékletben meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja.

(3) A járási hivatal törzshivatala szervezeti egységeként működő okmányiroda az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

(4) Hivatalból indult – a (3) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggő – eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van.

 

2. A járási hivatal szakigazgatási szervei

2. § (1) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási hivatal szervezeti egységeként működő ágazati szakigazgatási szervek (a továbbiakban: járási szakigazgatási szerv):

a) a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,

b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására,

c) a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására,

d) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,

e) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására,

f) a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására.

(2) Kormányrendelet más államigazgatási szervet is a járási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat meg.

(3) Amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a járási szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével.

 

3. A járási hivatal szakmai irányítása

3. § (1) E kormányrendelet és külön jogszabály alapján a járási törzshivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjaiban meghatározott hatásköröket – figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésére – a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (a továbbiakban: kormánymegbízott) gyakorolja.

(2) A járási hivatal törzshivatalában működő okmányiroda által ellátott feladatok tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjaiban meghatározott hatásköröket az okmányirodai feladatokért felelős központi szerv vezetője gyakorolja.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala ellátja a járási törzshivatal hatáskörébe tartozó szociális feladatok szakmai irányítását, ennek keretében gyakorolja a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést, valamint a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott hatásköröket.

4. § (1) A járási szakigazgatási szervek tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője jogosult.

(2) A járási szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűségének ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát a megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője törvényességi ellenőrzés keretében végzi.

(3) A megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője gondoskodik a szakmai irányítása alá tartozó járási szakigazgatási szervek által végzett ellenőrzések összehangolásáról.

 

4. A járási hivatal vezetőjének feladatai

5. § A járási hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) a kormánymegbízott szakmai irányítása mellett

a) vezeti a járási hivatalt,

b) gyakorolja a járási hivatal törzshivatalának feladat- és hatásköreit,

c) biztosítja – a kormánymegbízott által meghatározott keretek között – a járási hivatal szakigazgatási szervei feladatellátásának feltételeit,

d) gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről,

e) gyakorolja a járási hivatal napi működéséhez biztosított előirányzatok feletti jogosítványokat a kormánymegbízott által meghatározott keretek között,

f) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat.

 

5. A járási hivatal feladatai

6. § (1) A járási hivatal törzshivatala és szakigazgatási szervei ellátják a jogszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat.

(2) A járási hivatal közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a járási hivatal törzshivatala a kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a járási szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében meghatározott funkcionális feladatokat láthat el.

 

6. A járási hivatal integrált ügyfélszolgálati feladatai

7. § (1) A járási hivatal integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

(2) A kormányablakok működésének részletes szabályait, valamint a kormányablakokban kezdeményezhető, illetve intézhető ügytípusokat külön kormányrendelet tartalmazza.

 

7. A járási hivatal gazdálkodása

8. § A járási hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatal által biztosított előirányzatok felett – a kormánymegbízott által meghatározott feltételek szerint – önállóan rendelkezik.

 

8. A járási hivatal illetékességének megváltoztatása és új járási hivatal kialakítása

9. § (1) Amennyiben települési képviselő-testület határozatában kezdeményezi a településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolását, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás, illetve új járás kialakításának indokoltságát. Indokoltnak minősül különösen a kezdeményezés, amennyiben ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja a képviselő-testületi határozatot – a település besorolásának megfelelő járási hivatal hivatalvezetőjének, átcsatolási javaslata esetén a képviselő-testület által indítványozott másik járási hivatal hivatalvezetője, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a csatolásával – küldi meg a közigazgatás-szervezéséért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).

(3) A miniszter a javaslatát az általános önkormányzati választások évében április 30-ig nyújtja be a Kormány számára, valamennyi az adott időszakban beérkezett kezdeményezés tekintetében. A Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történő átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános önkormányzati választások napjával kerülhet sor.

 

9. A járási biztos feladatai

10. § (1) A járási biztos a feladatait a kormánymegbízott közvetlen irányításával, a kormánymegbízott iránymutatásai alapján látja el.

(2) A járási biztos a járási hivatal felállításának előkészítése és a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. § (2) bekezdésében meghatározott megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) megkötésének előkészítése és végrehajtása érdekében jogosult:

a) a települési önkormányzat polgármesterével és jegyzőjével közvetlenül egyeztetni,

b) a települési önkormányzat vagyonleltárát és a 12. §-ban meghatározott felmérés eredményeit megismerni,

c) a megállapodás alapján ingyenes használatba kerülő ingó- és ingatlan-vagyonelemeket közvetlenül megtekinteni, a használatba kerülő ingatlanokba belépni,

d) az ingyenes használatba kerülő ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó szerződésekbe betekinteni,

e) az ingyenes használatba kerülő ingatlanokon szükséges esetleges átalakítási, felújítási munkálatok során az önkormányzat képviselőjével együttműködni, egyeztetni.

(3) Járási biztos kinevezésének hiányában a járási biztos feladat- és hatásköreit a kormánymegbízott jogosult gyakorolni.

 

10. A megállapodás megkötése és a birtokba adás szabályai

11. § (1) A megállapodás alapjául a települési önkormányzatnak a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő, hitelesített vagyonleltára és a 12. §-ban meghatározott felmérés eredményei szolgálnak. A megállapodást a Törvényben meghatározott felek e rendelet 2. melléklete szerinti megállapodás-minta alapján kötik meg.

(2) A megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása – Átvevő fővárosi és megyei kormányhivatal szervezetalakítási jogkörében hozott döntése alapján – függ attól, hogy az adott település a járási hivatal székhelye lesz vagy a településen járási kirendeltség kerül felállításra, illetve az érintett településen települési ügysegédek látnak-e el feladatokat.

(3) A megállapodás alapján az érintett vagyonelemek tényleges birtokba adása jegyzőkönyv felvételével történik, melyre 2013. január 1-jével kerül sor.

(4) A birtokba adási eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és a polgármester írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát annak aláírását követő 15 napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

11. Átmeneti és záró rendelkezések

12. § A járási hivatalok ingyenes használatába kerülő ingó- és ingatlan vagyonelemek, valamint az átvételre kerülö köztisztviselők számának és feladatainak pontos meghatározása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködésével – felmérést végez valamennyi települési önkormányzatnál.

13. § (1) A járási gyámhivatal vezetőjének kinevezéséig, de legkésőbb 2013. március 31-ig a járási gyámhivatal vezetői feladatait a járási hivatal székhely települése gyámhivatalának vezetője, vezető hiányában kijelölt ügyintézője látja el.

(2) A járási építésügyi hivatal vezetőjének kinevezéséig, de legkésőbb 2013. március 31-ig a járási építésügyi hivatal vezetői feladatait a járási hivatal vezetője által a vezetői feladatok ellátásával megbízott építésügyi feladatokat ellátó vezető vagy ügyintéző látja el.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a járási gyámhivatal, illetve a járási építésügyi hivatal vezetői feladatait ellátó kormánytisztviselő a korábbi illetményének megfelelő illetményre és juttatásokra jogosult.

14. § (1) A jegyző, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézője a 2012. december 31. napján folyamatban lévő – a járási hivatal által átvételre kerülő – ügyek iratait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 22. § (1)–(2) bekezdése alapján az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási hivatalnak.

(2) A 2012. december 31. napjáig lezárt iratok őrzéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 29/2009. (X. 30.) ÖM rendelet szerinti egységes irattári terv, valamint az önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzata alapján. A járási hivatal kérésére a lezárt iratokat a jegyző köteles három napon belül átadni a járási hivatalnak.

15. § (1) E rendelet a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–6. §-ai, 8–9. §-ai, és a 13. §-a 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

(3) E rendelet 7. §-a 2013. október 1-jén lép hatályba.

(4) E rendelet 10. §-a és 12. §-a 2013. január 1-jén hatályát veszti.

 

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

miniszterelnök-helyettes

 

218/2012. (VIII. 13.)Kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, Magyar Közlöny